بررسی و تحلیل پدیده گرد و غبار در استان اصفهان


نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد نخستین گام برای مقابله با پدیده مخرب گرد و غبار، شناسایی مناطق دارای پتانسیل تولید گرد وغبار و در پی آن تمرکز بر نقاط بحرانی و تشخیص عوامل موثر بر تولید آن است.

به گزارش ایسنا، طیبه السادات سهرابی، دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش بیابان‌زدایی در پایان نامه خود به “بررسی و تحلیل پدیده گرد و غبار در استان اصفهان” پرداخت.

طوفان‌های گرد وغبار معضل بسیار بزرگی است که گاه و بی‌گاه بر زندگی مردم مناطق خشک و نیمه-خشک جهان مستولی می‌شود. به دلیل افزایش اثرات گرد و غبار در ایران به ویژه استان اصفهان، نیاز مبرمی به شناسایی منشاهای داخلی گرد و غبار و عوامل مؤثر بر ایجاد آن و پیدا کردن راه‌حل مناسب در مبارزه با آن وجود دارد.

در قالب این پژوهش، شناسایی دقیق منشاهای داخلی گرد و غبار استان اصفهان با به‌کارگیری روش ترکیبی سنجش از دور و GIS و با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره انجام شد.

برای این منظور، داده‌های مکانی پوشش گیاهی، دما، بارندگی، موقعیت خاک‌های مستعد تولید گرد و غبار، فراوانی طوفان‌های گردوغبار و شاخص تأثیر انسانی که با محاسبه تراکم جمعیت، و کاربری/پوشش اراضی به دست‌آمد، استفاده شدند. لایه کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر سنجنده MODIS تهیه شد و در مرحله بعدی وزن‌دهی لایه‌ها با بکارگیری ساختار سلسله مراتبی انجام گرفت. بعد از ضرب هر لایه اصلی در وزن متناظر، تلفیق نهایی لایه‌ها انجام شد و نقشه مناطق منشأ (نقشه پتانسیل تولید گرد و غبار) به دست‌آمد.

نتایج حاصل از نقشه پتانسیل تولید گرد و غبار استان نشان داد که شرق، جنوب شرق و مرکز استان اصفهان کانون‌های اصلی تولید گرد و غبار هستند. این مناطق دقیقاً منطبق بر کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در استان اصفهان هستند. برای بررسی روند پدیده گرد و غبار و شناسایی عوامل مؤثر بر تولید گرد و غبار پس از روندیابی پدیده گرد و غبار به روش ناپارامتریک و پارامتریک، تغییرات مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار، پارامترهای اقلیمی و پوشش‌گیاهی و ارتباط آنها با پدیده گرد و غبار بررسی و مدل آماری مناسب استخراج شد.

نتایج حاصل از تحلیل آماری گرد و غبار استان اصفهان نشان داد که تعداد وقوع گرد و غبار در شرق و مرکز و جنوب‌شرق استان بیشتر بوده و هرچه به‌سمت غرب پیش می‌رویم از تعداد آن کاسته می‌شود. تغییرات فصلی پدیده گرد و غبار نیز نشان می‌دهد که تعداد روزهای گرد و غبار به‌ترتیب در فصول بهار و تابستان بیشترین و در پاییز کمترین میزان وقوع گرد و غبار است، زیرا در فصول بهار و تابستان جهت باد غالب استان شرقی و شمال‌شرقی بوده که باعث فعال شدن کانون‌های گرد و غبار و انتقال ریزگردها می‌شود. روند تغییرات سالانه گرد و غبار استان نیز روند صعودی دارد.

نتایج تحلیل رگرسیون و مدلسازی آماری نشان داد متغیرهای سرعت باد و درجه حرارت تأثیر مثبت در پدیده گرد و غبار استان دارند. یعنی با افزایش سرعت باد و درجه حرارت بر فراوانی پدیده گرد و غبار افزوده می‌شود. بنابراین سرعت باد و دمای زیاد ویژگی بارز مناطق پرگرد و غبار در این مطالعه است. در این مناطق جهت باد در فصول بهار و تابستان که بیشترین میزان وقوع گرد و غبار دیده می‌شود، همواره شرقی و شمال‌شرقی بوده و درجه حرارت نیز در این مناطق بالا است. متغیرهای شاخص پوشش گیاهی و رطوبت نسبی نیز تأثیر منفی بر وقوع این پدیده می‌گذارند و با افزایش آنها، فراوانی گرد و غبار کاهش می‌یابد. بارندگی تأثیر چندانی نداشته‌است.

به گزارش ایسنا، این پایان نامه با راهنمایی ابوالفضل رنجبر فردویی در دانشگاه کاشان دفاع شد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *