تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانینتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که رهبری اخلاقی بر تمامی ابعاد تعهد سازمانی به غیر از تعهد عاطفی تأثیر دارد.

به گزارش ایسنا، شکوفه ماهورزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مدیریت دولتی در پایان نامه خود به “تاثیر رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان” پرداخت. 

این تحقیق با هدف، تعیین تأثیر رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی انجام گرفت. پژوهش از منظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است.

جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران و معاونان سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان می‌شود و در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۵۰۰ نفر انتخاب شدند. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و تعداد ۲۱۷ نفر محاسبه شد که تعداد ۲۰۳ پرسشنامه صحیح مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. 

برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲۰۰۰)، رهبری اخلاقی براون و همکاران (۲۰۰۵) و تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۰) که بومی سازی شده، استفاده و روایی صوری، محتوایی و پایایی سازه تأیید شد و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و شاخص‌های آن از ۰.۷ بیشتر بوده و بر اساس پایایی بالای پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون های فرضیه های آماری از روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart Pls استفاده شد.

نتایج تحقیق با توجه به فرضیه‌های اصلی نشان داد که، رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به فرضیه های فرعی، رهبری تحول آفرین بر تمامی ابعاد تعهد سازمانی (تعهد هنجاری، تعهد عاطفی، تعهد مستمر) به غیر از تعهد هنجاری تأثیر معناداری دارد. درضمن در ادامه فرضیه‌های فرعی رهبری اخلاقی بر تمامی ابعاد تعهد سازمانی به غیر از تعهد عاطفی تأثیر معناداری دارد.

به گزارش ایسنا، این پایان نامه به راهنمایی الهه ملایی در مرکز پیام نور شاهین‌شهر دفاع شد. 

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *