تفاوت میان نسل اول و سوم انقلاب طبیعی است


پژوهش “روان‌شناسی نسل سوم” توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این پژوهش درباره نحوه انجام پژوهش فوق‌الذکر آمده است: این پژوهش به بررسی روان‌شناسی نسل سوم انقلاب پرداخته است و در بدو امر به دلیل فقدان ادبیات لازم در گام اول با تهیه و تدوین دو پرسشنامه کمی و اخذ قریب به ۲۰۰۰ داده از سطح کشور ادبیات حداقلی برای انجام پژوهش تهیه و سپس با استفاده از ادبیات گردآمده، پرسشنامه نهایی تحقیق شکل گرفت که این پرسشنامه به بررسی مهمترین تفاوت‌های نسل جوان و نسل بزرگ‌تر پرداخته و قرائت فرهنگی- اجتماعی، عقیدتی و سیاسی آن‌ها را با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌دهد.

در ادامه پرسشنامه اخیر در سطح ۱۳۰ شهر و روستای کشور اجرا شد و نتایج حاصله از ۲۶۷۹ آزمودنی دختر و پسر شاغل به تحصیل در کلاس سوم دبیرستان با تحلیل آماری مربع کای، مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی موارد پیش گفته، جوانان در سطح معنادار و قابل توجهی تفاوت عمیق قرائت‌های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی خود را با نسل بزرگ‌تر به معرض دید کردند.

این پژوهش سوالات پرسشنامه‌ای که مبنای کار بوده است به شرح ذیل عنوان شده است:

– آیا تفکر نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، انتقادی‌تر است؟

– آیا تفکر نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نوآورتر و خلاق‌تر است؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، علم گراتر است؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به فناوری توجه بیشتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به هنرها توجه بیشتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل بیشتری به غرب دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، دسترسی بیشتری به جریان آزاد اطلاعات دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به زیبایی و جذاب جلوه‌گر شدن توجه بیشتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به مد توجه بیشتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به لذت طلبی توجه بیشتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، از وطن دوستی بیشتری برخوردار است؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، از ملی گرایی بیشتری برخوردار است؟

– آیا زنان نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تحرک اجتماعی بیشتری از خود نشان می‌دهد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، دست به هنجار آفرین‌های جدید بیشتری می‌زند؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تجمل گرایی بیشتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به دنبال رفاه طلبی بیشتری است؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به دنبال شادی و نشاط بیشتری است؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، سنت شکنی بیشتری در ارتباط با آداب و رسوم دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، استقلال رأی بیشتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، دید انتقادی و چالشگرتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، رک گویی و صراحت لهجه بیشتری دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، مخالفت بیشتری با ریاکاری دارند؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، موافقت بیشتری با تساهل و تسامح دارند؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به دنبال تعمیق هرچه بیشتر روابط دختر و پسر در جامعه است؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، پذیرش بیشتری در ارتباط با تساوی حقوق زن و مرد دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، پذیرش بیشتری درباره حضور زن در جامعه دارد؟

– آیا زنان نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، از گرایشهای ضد مرد بیشتری برخوردارند؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، استفاده بیشتری از الکل و مواد مخدر دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، استفاده بیشتری از سی دی‌ها، فیلمها و تصاویر برهنه دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، موافقت کمتری با کنترل و سانسور برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی نسبت به جنگ دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی نسبت به صحت مقوله تهاجم فرهنگی دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی تری نسبت به مرجعیت دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی تری نسبت به ولایت فقیه دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی تری نسبت به روحانیت دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی نسبت به مسؤولان نظام دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل کمتری به فعالیت‌های سیاسی دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل کمتری به حمایت از جمهوری اسلامی دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تبعیت کمتری از مسؤولان جمهوری اسلامی دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، پذیرش بیشتری در ارتباط با مساله جدایی دین از سیاست دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به ارزش‌های معنوی کمتر توجه دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به اعتقادات دینی کمتر توجه دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، عواطف دینی کمتری از خود نشان می‌دهد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به انجام تکالیف دینی کمتر توجه دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، قرائت جدیدی از دین را مطرح می‌کند؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل بیشتری به مهاجرت به غرب دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل بیشتری به برقراری روابط سیاسی با تمامی کشورهای جهان دارد؟

– آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، دست به نفی آرمان گرایی‌های سیاسی نظام می‌زند؟

پس از تشریح سوالات پرسشنامه مبنای پژوهش پژوهشگر انجام دهنده پژوهش آورده است: همانگونه که از سنخ نظریات انسانی انتظار می‌رود، در زمینه شکاف نسلی نیز نظریاتی در قطب افراط، تفریط و حد وسط ارائه شده‌اند؛ به این معنا که برخی از نظریه پردازان با پذیرش نظریه وقوع گسست بین نسل جوان و نسل بزرگسال (خاصه بعد از تحولات بزرگ اجتماعی که جامعه به خود می بیند) از فاصله گیری عمیق نسل جوان با نسل‌های پیشین خویش یاد کرده و بر آن صحه گذاشته‌اند.

در این باره یکی از پژوهشگران نیز در آثار خویش تاکید کرده که پس از وقوع تحولات بسیار گسترده و شدید در سطح جامعه (با وقوع رخدادهایی مانند جنگ، رکود اقتصادی و مانند آن)، گسست نسلی پدید می‌آید و در همین راستا پژوهشگران متاخر با استناد به تحولات و پیشرفت‌های سریع فناوری‌ها و خاصه فناوری‌های ارتباطی، از وقوع شکاف جدیدی سخن می‌گویند که فناوری‌های پیش‌گفته برای انسان معاصر در پی داشته‌اند.

در قطب مخالف معتقدان به پدیده وقوع شکاف و گسست نسلی، نظریه پردازان دیگری واقع شده‌اند که بطور کلی دست به نفی وجود شکاف بین نسل‌های جوان‌تر و مسن‌تر جامعه می‌زنند؛ یکی از پژوهشگران مدافع این نظریه با نقد نقطه نظر نظریه پردازان مکتب مقابل در نهایت اختلاف نسل‌ها را به برخی از تضادهای درونی نسل‌ها تقلیل می‌دهد که به دلیل تفاوت‌های سنی به شکل معمول در جامعه رخ می‌دهند.

البته در نقطه نظر سوم با پذیرش نسبی شکاف در برخی از ارزش‌ها و هنجارها، ترکیبی از دو نظریه پیش گفته ارائه می‌شود.

یکی از پژوهشگران با بررسی نظریه پردازی‌های موجود در امر نوجوانان و جوانان نتیجه می‌گیرد که اصولاً” دو جریان نظری عمده در نظریه پردازی‌های نوجوانی و جوانی وجود دارند؛ نقطه نظر نخست با طوفانی خواندن دوره نوجوانی، این دوره را دوره‌ای بحرانی ترسیم می‌کند؛ اما نقطه نظر دوم اعتقاد بر این دارد که در صورت آرام بودن شرایط محیطی جوان دوره جوانی وی با آرامش سپری خواهد شد.

این پژوهشگر در ادامه نتیجه می‌گیرد که اگر موضوعات شکاف نسلی و بحران هویت جوانان را در نظر بگیریم، می‌توان تعارض نقطه نظرات پیش گفته در تبیین دوره جوانی را از میان برداشت و دوره جوانی را نه دوره‌ای آرام و نه دوره‌ای طوفانی، بلکه دوره‌ای به نسبت دشوار ترسیم کرد.

در بخش دیگری از پژوهش “روان‌شناسی نسل سوم” تفاوت‌های نسل‌های اول و دوم با نسل سوم انقلاب اسلامی در ذیل متغیرهایی مرتبط با نحوه “سبک زندگی” این دو نسل دسته بندی شده و تلاش شده است با برشمردن نکات ریز و جزئی از علایق، سلایق، عقاید و نحوه نگرش این دو نسل نسبت به یکدیگر موضوع تبیین و تشریح شود.

در این بخش برخی از ویژگی‌های نسل سوم به شرح ذیل دسته بندی شده است: علایق علمی گسترده، علاقه مند به علوم تجربی، کنجکاو، خلاق، نوآور و نوگرا، علاقه مند به رایانه، ماهواره و اینترنت، دارای دید چالش‌گر و انتقادی، استقلال طلب نفی مرجعیت والدین، تا حدودی مسئولیت گریز و…
در ادامه پژوهش “روان‌شناسی نسل سوم” آمده است: فرهنگ نمی‌تواند یک شبه تغییر کند و هرچند می‌توان فرمانروایان و قوانین را تغییر داد، اما تغییر جنبه‌های اساسی فرهنگ سال‌ها طول می‌کشد.

علاوه بر این، وقتی دگرگونی فرهنگی مهمی رخ می‌دهد، به تفاوت‌هایی در میان نسل‌ها می‌انجامد، زیرا این دگرگونی در میان گروه‌های جوان‌تر که نیازی به غلبه بر مقاومت یادگیری متناقض اولیه ندارند، با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد تا در میان گروه‌های بزرگ‌تر.

در بخش مربوط به نتیجه این پژوهش هم آمده است: موارد ذیل برای بهبود نگاه نسل سوم نسبت به انقلاب اسلامی پیشنهاد می‌شود:

– بازنگری نقادانه عملکرد تربیتی نظام در ارتباط با جوان انقلاب اسلامی،

– توقف رویکرد تکلیفی و آمرانه در ارتباط با جوان،

– پذیرش راهکارهای مداخله گرایانه در امر جوانان،

– پذیرش قاعده فقهی دفع افسد به فاسد در امور جوانان،

– در جریان برنامه‌ریزی و تحلیل مسائل جوانی، باید احادیث و روایات معصومین «ع» که جوانی را دوره‌ای از مستی و جنون برشمرده اند، زیربنا قرارداد.

– پذیرش این مهم که هر تغییر و تحول اجتماعی مستلزم پرداخت هزینه است،

طبق اعلام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تفاوت در نگاه و نگرش نسل اول انقلاب اسلامی و نسل سوم انقلاب اسلامی موضوعی طبیعی است اما نسل سوم در بسیاری از مواقع خطیر تقید و اعتقاد خود به مبانی انقلاب اسلامی را نشان داده هر چند نسبت به برخی عملکردها به حق منتقد است.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *