رابطه تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجینتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (و بالعکس) می‌شود که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر مهم اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، افشین بازوند، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان‌نامه خود به بررسی “تأثیر مالیات بر سود شرکت‌ها بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثر آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای دی‌هشت” پرداخت.

سرمایه، موتور رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو جذب سرمایه کافی به‌منظور تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر جامعه‌ای است. از طرفی با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، کشورها ناگزیر به جذب سرمایه‌های خارجی هستند.

در میان انواع جریان سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌دلیل رفع شکاف بین پس‌انداز- سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه‌های نوین مدیریتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل کشورها برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری با هم به رقابت می‌پردازند و هر کشوری با توجه به ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود تمهیداتی را برای جذب آن به‌کار می‌گیرد تا راه ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به کشورش هموار می‌کند.

در این پژوهش علاوه بر بررسی ادبیات پژوهش، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و تورم و همچنین ارتباط متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تولید ناخالص داخلی و تورم با استفاده از معادلات همزمان و از طریق به‌کارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) در دوره زمانی (۲۰۱۴-۲۰۰۲) و برای کشورهای عضو دی هشت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از برآورد حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و مالیات، تورم و تحصیلات تأثیری منفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.

همچنین نتایج حاصل از برآورد بیانگر ارتباط متقابل بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مذکور است (افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (و بالعکس) می‌شود که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر مهم اقتصادی است).

در رابطه با ارتباط متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تورم، درحالی‌که تورم تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد، تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تورم از نظر آماری معنادار نیست.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *