راه‌اندازی ۳۱ مرکز تحقیقات در راستای توسعه حوزه علوم پزشکیمعاونت آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت هفته دولت اهم اقدامات و دستاوردهای این معاونت را در زمینه وضعیت آموزش علوم پزشکی کشور، کسب مرجعیت علمی، بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی، ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت، آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت، بین‌المللی سازی، توسعه آموزش‌های مجازی، ارتقای آزمون‌های علوم پزشکی، اعتباربخشی مراکز آموزشی، ارتقای زیرساختهای آموزش پزشکی و اعتلای اخلاق حرفه‌ای در دولت دوازدهم اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، از اهم اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت دهم می‌توان به افزودن چهار دانشکده، دو مجتمع آموزش عالی سلامت و ۳۱ مرکز تحقیقات دانشکده در راستای  توسعه حوزه علوم پزشکی اشاره کرد.

تصویب ضوابط آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت به عنوان اولین سند آمایش کشور در شورای انقلاب فرهنگی نیز از دیگر اقدامات مهم معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دریافت جایزه ملی مرکز برتر آموزش مجازی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال ۹۷ از جمله دستاوردهای این معاونت در دولت دوازدهم بوده است.

همچنین معاونت آموزشی وزارت بهداشت در راستای اعتلای اخلاق حرفه‌ای نسبت به راه اندازی کمیته‌های منطقه ای و دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی  و طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش مهارتی، کوتاه مدت و رشته مقاطع مختلف درحوزه اخلاق حرفه‌ای با هدف توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی اقدام کرده است.

بازنگری ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تصویب ۸ برنامه آموزشی و تصویب ۹ برنامه آموزشی برای دانشجویان بین المللی، راه اندازی مرکز ملی آموزش‌های مهارتی با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی  و امضای تفاهم نامه ای با معاونت بهداشت این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی به منظور ارتقای آموزش‌های جامعه از اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در مسیر ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت بوده است.

بر اساس این گزارش، اهم فعالیت‌های معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم به شرح زیر است:

وضعیت آموزش علوم پزشکی کشور :

“۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی دولتی و ۹۰ واحد دانشگاهی غیردولتی”

“حدود ۱۹۰ هزار نفر دانشجو در حال تحصیل در مراکز دولتی و حدود ۶۰ هزار دانشجو در حال تحصیل در مراکز غیردولتی”

“حدود  ۱۸ هزار عضو هیأت علمی در مراکز دولتی و حدود ۲ هزار عضو هیأت علمی در مراکز غیردولتی”

“حدود ۲۵۰ بیمارستان آموزشی در سراسر کشور”

“بیش از ۱۸۰ انجمن علمی گروه پزشکی”

“استقرار حدود ۹۰۰ رشته محل کاردانی و کارشناسی علوم پزشکی”

“استقرار ۶۴ رشته محل دکترای عمومی”

“استقرار ۶۴۴ رشته محل کارشناسی ارشد علوم پزشکی”

“استقرار ۳۹۵ رشته محل دکترای تخصصی”

“استقرار ۱۳۰ رشته محل فوق تخصص و فلوشیپ”

کسب مرجعیت علمی: در این زمینه اقدامات زیر صورت پذیرفته :

“شناسایی حدود ۲۳ حیطه اولویت دار ملی در عرصه سلامت”

“ظرفیتها و توانمندی‌های دانشگاه‌های کشور نیز در هر یک از این حیطه ها شناسایی شده است”

“واسپاری حیطه‌های اولویت دار ملی متناسب  با ظرفیتهای مناطق آمایشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب مأموریتهای ویژه”

“راه اندازی مرکز ملی راهبردی آموزش پزشکی و حمایت از بیش از ۶۰۰ طرح پژوهشی با اعتبار حدود ۱۲ میلیارد تومان”

“حمایت از مناطق آمایشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی تا حد تحقق مرجعیت علمی در حیطه های اولویت دار”

“اعطای مجوز رشته مقاطع تحصیلی به مناطق آمایشی متناسب با ماموریتهای حوزه آموزش”.

بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی

“بازنگری ساختار دانشگاههای علوم پزشکی متناسب با نیازهای ملی و به  موازات توسعه فناوری و حرکت به سمت دانشگاههای نسل جدید”

“چابک سازی ساختارهای دانشگاهی در جهت توسعه کارآفرینی و خلق ارزش/ ثروت”

“امضاء تفاهم نامه با معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع در راستای توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه کارآفرینی”

“طراحی و اجرای پودمان کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی مجازی”

ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت

“بازنگری ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تصویب ۸  برنامه آموزشی و تصویب ۹ برنامه آموزشی برای دانشجویان بین المللی”

“راه‌اندازی مرکز ملی آموزش‌های مهارتی با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی”

“امضای تفاهم‌نامه ای با معاونت بهداشتی برای استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی برای ارتقای آموزشهای جامعه”
 

آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

“تصویب ضوابط آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت به عنوان اولین سند آمایش کشور در شورای انقلاب فرهنگی”

“اجرای سند آمایش کشور از ۴ سال پیش آغاز شده و همچنان مبنای توسعه آموزش عالی سلامت خواهد بود”

“راه اندازی و توسعه مراکز سنجش منطقه ای، آزمون منطقه ای و  آموزش مهارتهای بالینی منطقه ای، در مناطق آمایشی”

“تربیت نیروی انسانی در مناطق بر اساس مناطق آمایشی و متناسب با ظرفیتهای منطقه ای”

“برنامه‌­ریزی و اجرا همچنین تمرکززدایی از مرکز به سمت محیط، متناسب با ظرفیتهای آمایشی”

“برنامه‌ریزی بوردهای تخصصی و فوق تخصصی به صورت منطقه ای و استفاده از ظرفیت مناطق در ارتقای آزمونها”

“تجمیع دپارتمانهای منطقه ای به منظور تجمیع ظرفیتهای منطقه ای”

“واسپاری حیطه های اولویت دار ملی در قالب حدود ۷۰ مأموریت ویژه به مناطق آمایشی”

توسعه آموزشهای مجازی

“راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یک الگو با هدف توسعه عدالت آموزشی و ارتقای دسترسی یکسان به آموزش عالی سلامت و همچنین کاهش هزینه های تربیت نیروی انسانی”

“ارائه حداقل ۲۰ درصد هر کوریکولوم آموزشی به صورت مجازی به منظور کاهش هزینه های تربیت دانشجو”

“بهره برداری نرم افزار ملی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی LMSبا عنوان  نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) در سال ۹۷”

“بهربرداری پروژه طراحی و استقرار نرم افزار MOOCs ملی با عنوان آرمان (سامانه آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین) در سال ۹۷”

“دریافت جایزه ملی مرکز برتر آموزش مجازی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال ۹۷”

بین المللی سازی

“در حال حاضر تحصیل بیش از ۳ هزار دانشجو از ۴۳ کشور جهان، در کشور”

“راه اندازی سامانهEducation Iran   برای معرفی ظرفیتهای علمی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و معرفی بیش از ۱۲۰۰ برنامه آموزشی کشور”

“بررسی  و پذیرش حدود ۱۰۰۰ پرونده تقاضای انتقال از خارج به داخل کشور و پذیرش ۷۳۱ مورد”

“رایزنی با سازمان نظام پزشکی برای صدور شماره نظام پزشکی موقق برای دانشجویان خارجی دوره های تخصصی”

اعتباربخشی مراکز آموزشی

“اعتبار بخشی دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای آموزشی در طی سه سال گذشته”

“انجام  برنامه ریزی برای اعتباربخشی برنامه های آموزشی”

ارتقای آزمونهای علوم پزشکی

“برگزاری حدود ۴۰ آزمون ملی در طول سال ۹۷ در حوزه آموزش”

“راه اندازی مراکز سنجش منطقه ای در مناطق آمایشی در طول اجرای برنامه تحول”

“فراهم کردن برگزاری آزمونها به صورت الکترونیک در حوزه علوم پزشکی”

“تشکیل بوردهای تخصصی و فوق تخصصی منطقه ای در مناطق آمایشی در طول سال ۹۷ با هدف تمرکز زدایی و توانمندسازی مناطق آمایشی”

“نظارت و هماهنگی برگزاری ۴ دوره آزمون جامع علوم پایه، ۴ دوره آزمون پیش کارورزی و  ۵ دوره آزمون صلاحیت بالینی به صورت الکترونیکی”

“راه اندازی بانک سوال آزمون دستیاری با رعایت کلیه پروتکل‌های امنیتی در سال ۹۷”

“اعتلای اخلاق حرفه ای”

“راه اندازی کمیته‌های منطقه ای و دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی”

“طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش مهارتی، کوتاه مدت و همچنین رشته مقاطع مختلف درحوزه اخلاق حرفه‌ای با هدف توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی”

“ارتقای زیرساختهای آموزش پزشکی”

“جذب ۵۲۲۵  عضو هیأت علمی در قالب ۶ دوره فراخوان در دانشگاههای علوم پزشکی در طول اجرای برنامه تحول”

“راه اندازی ۳۰ پورتال در حوزه آموزش در طی اجرای برنامه تحول”

“راه اندازی میز خدمت در حوزه معاونت آموزشی به منظور تقویت پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع”

“تاسیس مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و طراحی و تصویب دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای شامل          پرستاری دیالیز، پرستاری بیماری های گوارش وکبد، مراقبت های حمایتی وتسکینی در بیماران مبتلا به سرطان ویژه پرستاران، مراقبت‌های حمایتی وتسکینی در بیماران مبتلا به سرطان ویژه پزشکان عمومی، توسعه حوزه علوم پزشکی، ۴ دانشکده، ۲ مجتمع آموزش عالی سلامت و ۳۱ مرکز تحقیقات.

“اجرای  ۱۲۹۰۶ برنامه های آموزش مداوم و ایجاد ۱۷ مرکز برگزارکننده دوره های آموزش مداوم”

“تدوین پیش نویس سند راهبردی نخبگان و استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی”

“تدوین آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی و برگزاری ۲ دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی”

“برگزاری یک دوره فراخوان جذب هیات علمی و جذب حدود ۱۳۸۰ متقاضی عضویت در هیات علمی و جذب ۷۲ نفر سرباز هیات علمی”

“جذب ۷۲ نفر سرباز هیات علمی با تاکید بر دانشگاه‌های کمتر برخوردار”

“توزیع نیروهای فارغ التحصیل مقطع فوق تخصصی به تعداد بیش از ۲۸۴ نفر جهت انجام تعهدات و توزیع نیروهای دندانپزشکی مقطع تخصصی ۳۰۰ نفر” 

“معرفی ۸۲۵ نفر فارغ التحصیل مقطع PhDو تعداد ۱۹۶ نفر کارشناسی ارشد برای انجام تعهدات”

“تدوین و تصویب آیین‌نامه تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی”

“ارزشیابی و اعتباربخشی ۵۹ دانشکده/دانشگاه‌ علوم پزشکی کشور و ۲۱۴ بیمارستان‌ آموزشی و صدور احکام اعتباربخشی”.

انتهای پیام

o        طراحی الگوی نوین ارزشیابی دانشگاهها و موسسات خارج از کشور با توجه به رتبه بندیهای بین المللی

o        راه اندازی کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی و ایجاد کمیته های متناظر دانشگاهی

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *