سهم معنویت از سفر خارجی‌ها به اصفهان«معنویت» به عنوان حقیقت باطنی وجود انسانی و هستی، جز لاینفک گردشگری است که سفرهای امروزی در سطح جهان نیز در جستجوی معنا، شناختن و کشف صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، مهدیه شهرابی فراهانی در رساله دکتری خود با عنوان «ارائه الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی کلان شهرهای ایران از سفر، مطالعه موردی گردشگران خارجی شهر اصفهان»، «الگوی ادراک معنوی گردشگر» را به عنوان یک مفهوم جدید در مطالعات بین‌المللی گردشگری ارائه کرد.

هدف اصلی این پژوهش ارائه مفهوم جدید در مطالعات گردشگری و همچنین تاکید بر مفهوم معنویت، به ویژه ادراک معنوی گردشگر، به عنوان یک اصل و ماهیت بنیادی در مطالعات گردشگری بود است.

در خلاصه این رساله دکتری که با محوریت گردشگری و معنویت در دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ با حضور استادانی از دانشگاه‌های علامه طباطبایی، شهید بهشتی و امام صادق (ع) دفاع شد، آمده است: «انسان به عنوان محور گردشگری، متشکل از ابعاد مادی و غیر مادی، روی کره هستی در مسیر شناخت و آگاهی گام بر می‌دارد و در این میان از سفر برای دریافت حقیقت بهره می‌جوید. مبانی معنوی وجود انسانی از یک سو و شناخت از سوی دیگر ماهیت انسانی را تشکیل می‌دهند. از این رو انسان در جایگاه گردشگر، علاوه بر دریافت‌های ظاهری مبتنی بر حواس، محیط و روابط اجتماعی، در جستجوی حقیقت و شناخت، دریافت‌های متضمن از بعد معنوی خویش و هستی است که بستر اصلی تمامی ادراکات انسانی را شامل می‌شود.»

این پژوهش مبتنی بر اکتشاف، به شیوه کیفی و کمی با استفاده از مصاحبه عمیق با خبرگان، مشاهده و مصاحبه با گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان و نیز توزیع پرسشنامه در بازه زمانی زمستان ۱۳۹۶ – تابستان ۱۳۹۷ در میان گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان صورت گرفت. در ابتدا به دلیل نبود ادبیات نظری، با استناد به مطالعات انسان شناسی از دریچه ادیان توحیدی، فلسفه، عرفان و روانشناسی، مفهوم ادراک معنوی استخراج شد. در مرحله میدانی، مفهوم ادراک معنوی پس از چند مرحله مصاحبه با خبرگان و گردشگران شکل گرفت و سرانجام مؤلفه‌های ادراک معنوی گردشگر و عوامل مؤثر بر آن، از مصاحبه عمیق با خبرگان و روش تحلیل محتوا استخراج شد. داده‌های به‌دست آمده طی فرآیند مشاهده و مصاحبه با گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان تأیید شدند و سرانجام سنجش کمی میان گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان قرار گرفت.

نتایج به دست آمده حاکی از تأیید فرضیه‌های پژوهش است و ارتباط معناداری میان میان مؤلفه‌های ادراک معنوی گردشگر فرهنگی خارجی شهر اصفهان از سفر و عوامل مؤثر بر آن وجود دارد. در پایان الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر پس از راست آزمایی الگو در میان خبرگان، اشاره به عوامل درونی و بیرونی مؤثر به سه سطح ادراک حسی، محیطی و اجتماعی گردشگر فرهنگی دارد که در سیطره ادراک معنوی قرار می‌گیرند. ادراک معنوی متشکل از پیش فرض گردشگر فرهنگی از سفر، حقیقت باطنی، حقیقت ظاهری و کنش گردشگر فرهنگی، در بستر تمامی ادراکات گردشگر وجود دارد و در نهایت ماهیت حقیقی انسان مبتنی بر معنویت و ارتباط گردشگر با خویشتن، جامعه، محیط و خالق هستی را منجر می‌شود.

این رساله دکتری با راهنمایی دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو که سه دوره کنفرانس گردشگری و معنویت را در ایران برگزار کرده و سعی در ارائه مفهوم جدیدی از گردشگری داشته، تهیه شده و با مشاوره دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دکتر ریچارد شارپلی از انگلستان، همراه بوده است.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *