شرایطی برای بهبود رضایت شغلی کارمنداننتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که مدیران سازمانی برای بهره‌مندی بیشتر کارکنان باید بر تصویر سازمانی بالاتر تلاش کنند تا در نتیجه آن به سطح بالاتری از رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دست یابند.

به گزارش ایسنا، انیس ناصری پبدنی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی در پایان نامه خود به بررسی “ارتباط بین تصویر سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری اصفهان” پرداخت.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین تصویر سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر اصفهان است.

این پژوهش، از نوع توصیفی شاخه همبستگی انتخاب شد و جامعه آماری آن شامل عداد 263 نفر از کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر اصفهان بوده است. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970)، 155 نفر تعیین شد و با استفاده از روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری به عمل آمد. 

ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل سه پرسش نامه معتبر بوده که به منظور سنجش تصویر سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بکار رفته است و داده های بدست آمده از آنها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیره مانوا، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. 

نتایج پژوهش نشان داد بین تصویر سازمانی ادارک شده با رضایت شغلی و مولفه های آن (فرصت های پیشرفت، جو سازمانی، سبک رهبری، شرایط فیزیکی) و تعهد سازمانی و مولفه های آن (تعهد عاطفی، هنجاری، عقلانی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

همچنین، نتایج پژوهش بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، تحصیلات و سابقه خدمت کارکنان با تصویر سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی است.

علاوه بر آن، نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر اصفهان توان پیش بینی رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها را دارا است. بر همین اساس به مدیران سازمان هدف این پژوهش پیشنهاد می شود تا در جهت بهره مندی بیشتر کارکنان از تصویر سازمانی بالاتر تلاش کنند تا در نتیجه آن به سطح بالاتری از رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دست یابند.

 این پایان نامه در دانشگاه اصفهان دفاع شد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *