کیفی‌ترین دانشگاه‌های کشور کدامند؟ – ایسنادانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم اجتماعی – تمامی معیارها

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی شریف

3

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

دانشگاه اصفهان

6

دانشگاه علم و صنعت ایران

8

دانشگاه شهید بهشتی

8

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

8

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم انسانی – تمامی معیارها

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه اصفهان

2

دانشگاه تربیت مدرس

4

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه شیراز

6

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پایه – تمامی معیارها

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه صنعتی شریف

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

4

دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

دانشگاه تربیت مدرس

7

دانشگاه شیراز

7

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

7

دانشگاه علم و صنعت ایران

7

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پزشکی – تمامی معیارها

رتبه

نام

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4

دانشگاه علوم پزشکی اراک

4

دانشگاه علوم پزشکی البرز

6

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

6

دانشگاه علوم پزشکی ایران

6

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

9

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

9

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

9

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم کشاورزی – تمامی معیارها

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

5

دانشگاه شهرکرد

5

دانشگاه شهید بهشتی

5

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

9

دانشگاه مازندران

10

دانشگاه ارومیه

10

دانشگاه شهید باهنر کرمان

10

دانشگاه کردستان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه فنی و مهندسی – تمامی معیارها

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه صنعتی شریف

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

5

دانشگاه علم و صنعت ایران

6

دانشگاه تربیت مدرس

6

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

6

دانشگاه فردوسی مشهد

9

دانشگاه تبریز

9

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

9

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم اجتماعی – دیپلماسی علمی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی ایران

3

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

دانشگاه صنعتی شریف

5

دانشگاه تبریز

5

دانشگاه تربیت مدرس

5

دانشگاه شهید بهشتی

5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

دانشگاه علم و صنعت ایران

10

دانشگاه علامه طباطبایی

10

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم انسانی – دیپلماسی علمی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه شیراز

2

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه تربیت مدرس

5

دانشگاه اصفهان

6

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پایه – دیپلماسی علمی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی شریف

3

دانشگاه صنعتی اصفهان

4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

دانشگاه تربیت مدرس

5

دانشگاه شیراز

7

دانشگاه تبریز

7

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

7

دانشگاه علم و صنعت ایران

7

دانشگاه علوم پزشکی تهران

7

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

7

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پزشکی – دیپلماسی علمی

رتبه

نام

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی البرز

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

6

دانشگاه علوم پزشکی ایران

7

دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)

7

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

9

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

9

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

9

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

9

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

9

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم کشاورزی – دیپلماسی علمی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه شیراز

3

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه تبریز

5

دانشگاه سمنان

5

دانشگاه شهید بهشتی

8

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه زابل

8

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه فنی و مهندسی – دیپلماسی علمی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی شریف

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

5

دانشگاه علم و صنعت ایران

6

دانشگاه تبریز

7

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

7

دانشگاه تربیت مدرس

7

دانشگاه شیراز

7

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

7

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم اجتماعی – تولید علم فناورانه و نوآورانه

رتبه

نام

1

دانشگاه صنعتی شریف

2

دانشگاه اصفهان

3

دانشگاه تهران

4

دانشگاه یزد

5

دانشگاه خوارزمی

6

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پایه – تولید علم فناورانه و نوآورانه

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه صنعتی شریف

4

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

دانشگاه فردوسی مشهد

9

دانشگاه صنعت نفت

10

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پزشکی – تولید علم فناورانه و نوآورانه

رتبه

نام

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی اراک

4

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

5

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8

دانشگاه علوم پزشکی البرز

8

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

10

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

10

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم کشاورزی -تولید علم فناورانه و نوآورانه

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه خوارزمی

2

دانشگاه شهرکرد

4

دانشگاه شاهد

4

دانشگاه مازندران

6

دانشگاه تربیت مدرس

7

دانشگاه تبریز

8

دانشگاه شیراز

9

دانشگاه ایلام

9

دانشگاه زابل

9

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه فنی و مهندسی – تولید علم فناورانه و نوآورانه

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

1

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه صنعتی شریف

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

5

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

5

دانشگاه صنعت نفت

7

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه فردوسی مشهد

9

دانشگاه صنعتی سهند

10

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

10

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم اجتماعی – فعالیت‌های اجتماعی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4

دانشگاه صنعتی شریف

4

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

دانشگاه یزد

7

دانشگاه فردوسی مشهد

8

دانشگاه ارومیه

8

دانشگاه شیراز

8

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم انسانی -فعالیت‌های اجتماعی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه اصفهان

2

دانشگاه شیراز

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پایه -فعالیت‌های اجتماعی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

6

دانشگاه صنعتی شریف

6

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

8

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

8

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پزشکی – فعالیت‌های اجتماعی

رتبه

نام

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3

دانشگاه علوم پزشکی بابل

4

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

5

دانشگاه علوم پزشکی البرز

5

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

5

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

8

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

8

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

10

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم کشاورزی – فعالیت‌های اجتماعی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه فردوسی مشهد

3

دانشگاه گیلان

4

دانشگاه ارومیه

5

دانشگاه بوعلی سینا

5

دانشگاه شاهد

5

دانشگاه شهرکرد

8

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه تبریز

8

دانشگاه شهید بهشتی

8

دانشگاه شیراز

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم فنی و مهندسی – فعالیت‌های اجتماعی

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه صنعتی شریف

3

دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

دانشگاه شهید چمران اهواز

6

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6

دانشگاه کاشان

6

دانشگاه لرستان

10

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم اجتماعی – کمیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

دانشگاه صنعتی شریف

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

دانشگاه اصفهان

6

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

6

دانشگاه علم و صنعت ایران

6

دانشگاه فردوسی مشهد

10

دانشگاه شهید بهشتی

10

دانشگاه شیراز

10

دانشگاه صنعتی اصفهان

10

دانشگاه علامه طباطبایی

10

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم انسانی – کمیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه اصفهان

3

دانشگاه تربیت مدرس

4

دانشگاه شیراز

4

دانشگاه فردوسی مشهد

6

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پایه – کمیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

دانشگاه صنعتی شریف

4

دانشگاه تربیت مدرس

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

دانشگاه علم و صنعت ایران

7

دانشگاه شیراز

7

دانشگاه فردوسی مشهد

9

دانشگاه تبریز

9

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پزشکی – کمیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

5

دانشگاه تربیت مدرس

5

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5

دانشگاه علوم پزشکی ایران

8

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

9

دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)

9

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم کشاورزی – کمیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه شیراز

3

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه ارومیه

7

دانشگاه تبریز

7

دانشگاه کردستان

10

دانشگاه رازی

10

دانشگاه زنجان

10

دانشگاه شهرکرد

10

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه فنی و مهندسی – کمیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه صنعتی شریف

4

دانشگاه علم و صنعت ایران

5

دانشگاه تربیت مدرس

5

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

دانشگاه تبریز

7

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

7

دانشگاه شیراز

7

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم اجتماعی – کیفیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

دانشگاه صنعتی شریف

4

دانشگاه تربیت مدرس

4

دانشگاه علم و صنعت ایران

6

دانشگاه علوم پزشکی تهران

7

دانشگاه تبریز

7

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10

دانشگاه شهید بهشتی

10

دانشگاه علامه طباطبایی

10

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم انسانی – کیفیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه اصفهان

2

دانشگاه تربیت مدرس

4

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه علامه طباطبایی

6

دانشگاه شیراز

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پایه – کیفیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3

دانشگاه صنعتی اصفهان

3

دانشگاه صنعتی شریف

5

دانشگاه تربیت مدرس

5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

دانشگاه یاسوج

9

دانشگاه علم و صنعت ایران

10

دانشگاه تبریز

10

دانشگاه کاشان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پزشکی – کیفیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی اراک

3

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

4

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6

دانشگاه علوم پزشکی البرز

6

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

8

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

9

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

9

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

9

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم کشاورزی -کیفیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3

دانشگاه مازندران

5

دانشگاه شهید بهشتی

5

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه کردستان

9

دانشگاه تبریز

9

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه فنی و مهندسی – کیفیت تولید علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

1

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه یاسوج

5

دانشگاه صنعتی اصفهان

5

دانشگاه صنعتی شریف

5

دانشگاه علم و صنعت ایران

8

دانشگاه تربیت مدرس

8

دانشگاه کاشان

10

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

10

دانشگاه تبریز

10

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم اجتماعی -کیفیت محتوایی علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5

دانشگاه تربیت مدرس

5

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

7

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

9

دانشگاه شهید باهنر کرمان

9

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9

دانشگاه علامه طباطبایی

9

دانشگاه علم و صنعت ایران

9

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم انسانی – کیفیت محتوایی علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه شیراز

3

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه اصفهان

5

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پایه -کیفیت محتوایی علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

دانشگاه تربیت مدرس

4

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

دانشگاه علوم پزشکی البرز

8

دانشگاه صنعتی شریف

8

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

8

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

8

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

8

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم پزشکی – کیفیت محتوایی علم

رتبه

نام

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی اراک

3

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5

دانشگاه علوم پزشکی البرز

6

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

7

دانشگاه علوم پزشکی ایران

7

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

10

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10

دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)

10

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه علوم کشاورزی – کیفیت محتوایی علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه زابل

4

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه شهید بهشتی

5

دانشگاه شیراز

7

دانشگاه اصفهان

7

دانشگاه تبریز

7

دانشگاه شاهد

7

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه‌های برتر کشور- حوزه فنی و مهندسی – کیفیت محتوایی علم

رتبه

نام

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دانشگاه صنعتی شریف

3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

8

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

9

دانشگاه علم و صنعت ایران

9

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *